تاکید خاصی که در جمهوری اسلامی ایران بر ارزشهای دینی و معنوی وجود دارد زیربنای اقداماتی است که جهت حفظ مقام وارزش انسانها در نظر گر فته شده است. بطورو کلی به اخلاق پزشکی به طور عام توجه خاصی شده است که در بخش بخش تاریخچه اخلاق پزشکی به تفصیل ذکر خواهد گردید.  اولین کمیته ملی اخلاق در تحقیقات پزشکی، در سال ۱۳۷۷ تحت ریاست وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل شد و یکسال پس از آن، کمیته‌های منطقه ای اخلاق در تحقیقات پزشکی در دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز تحقیقاتی آغاز به کار نمودند و درحال حاضر به فعالیت مشغولند.

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود با هدف بررسی طرح های تحقیقاتی از حیث رعایت اصول اخلاق در پژوهش و مواردی همچون رسیدگی به تخلفات پژوهشی و تدوین آئین نامه های اخلاقی داخلی، ارایه کارگاه های آموزشی اخلاق در پژوهش و ارایه مشاوره به پژوهشگران تشکیل می گردد.

اهداف

۱- رعایت موازین شرعی، حقوقی و اخلاقی در تمامی پژوهش های اپیدمیولوژیک، بالینی و علوم پایه و تحقیقات نظام بهداشتی- درمانی

۲- مراقبت از انسانها در برابر خطرات احتمالی ناشی از تحقیق

۳- پیشگیری از اجرای طرحهای تحقیقاتی مغایر با موازین اخلاق اسلامی

۴- حفظ حقوق آزمودنی، پژوهشگر و سازمان مجری پژوهش و حفظ ارزشهای اسلامی در انتخاب موضوع و روند انجام تحقیق

۵- ترویج فرهنگ استفاده از مشاورین اخلاقی در برنامه ای تحقیقاتی

فرآیند اجرایی دریافت کد اخلاق